Řádné členství individuální

  • členem se stává jedna fyzická nebo právnická osoba jejíž předmětem podnikání, na základě živnostenského listu nebo koncesní listiny, je obor technických bezpečnostních služeb směřujících k ochraně životů, majetku a informací.
  • členem se stávají profesní komory, dobrovolná zájmová sdružení apod. V případě kolektivního členství v AFIZ nevzniká členství jednotlivým členům nebo zaměstnancům kolektivního člena. Podmínky přijetí kolektivního člena upřesňuje Statut kolektivního člena a Přihláška kolektivního člena.
  • je členství mimořádné a členem AFIZ se stává konkrétní právnická nebo fyzická osoba, která nenaplní všechny podmínky řádného členství. Na tohoto člena se nevztahují práva a povinnosti řádného člena a podmínky přidruženého člena upravuje Statut přidruženého člena.
  • je takové členství, o jehož udělení rozhoduje v případech hodných zvláštního zřetele na základě návrhu prezidia AFIZ Valná hromada. Čestným členem se mohou stát osoby vysokých odborných kvalit, osoby s mimořádnými zásluhami o rozvoj oboru nebo sdružení AFIZ. Toto členství je osvobozeno od povinnosti platit zápisné a členské poplatky. Čestní členové mají stejná práva a povinnosti jako řádní členové, s výjimkou práva volit a být volen do orgánů AFIZ.

Řádné členství kolektivní

  • členem se stávají profesní komory, dobrovolná zájmová sdružení apod. V případě kolektivního členství v AFIZ nevzniká členství jednotlivým členům nebo zaměstnancům kolektivního člena. Podmínky přijetí kolektivního člena upřesňuje Statut kolektivního člena a Přihláška kolektivního člena.

Přidružené členství

  • je členství mimořádné a členem AFIZ se stává konkrétní právnická nebo fyzická osoba, která nenaplní všechny podmínky řádného členství. Na tohoto člena se nevztahují práva a povinnosti řádného člena a podmínky přidruženého člena upravuje Statut přidruženého člena

Čestné členství

  • je takové členství, o jehož udělení rozhoduje v případech hodných zvláštního zřetele na základě návrhu prezidia AFIZ Valná hromada. Čestným členem se mohou stát osoby vysokých odborných kvalit, osoby s mimořádnými zásluhami o rozvoj oboru nebo sdružení AFIZ. Toto členství je osvobozeno od povinnosti platit zápisné a členské poplatky. Čestní členové mají stejná práva a povinnosti jako řádní členové, s výjimkou práva volit a být volen do orgánů AFIZ.